Ποια είναι η προθεσμία καταβολής μισθού-δώρου-επίδομα και πότε επιβάλλονται πρόστιμα

misthos-9115

Ποια είναι η προθεσμία καταβολής μισθού-δώρου-επίδομα και πότε επιβάλλονται πρόστιμα

Υπάρχει διάταξη εκτός της φορολογίας, που αναφέρεται στην προθεσμία καταβολής αποδοχών στον

ιδιωτικό τομέα; Το σώμα της επιθεώρησης εργασίας έχει δικαίωμα να επιβάλει παράβαση και μετά από

ποιο διάστημα, αν δεν έχει καταβληθεί ο μισθός μιας μισθολογικής περιόδου.

Πότε  καταβάλλεται ο Μισθός

Κατά το άρθρο 655 του Α.Κ., στη σύμβαση εργασίας, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός, που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Μισθός κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως σε συνδυασμό προς τα άρθρα 648 και 649 του Α.Κ. και 1 της 95 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 3248/1955, είναι κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτό ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία του, όπως επιδόματα κάθε είδους κ.λπ., αφού συνιστούν νόμιμα ανταλλάγματα εγκύρως παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού. Άρα, μισθό με την έννοια των διατάξεων αποτελούν και οι αμοιβές, που οφείλονται κατά νόμο στο μισθωτό ως αντάλλαγμα υπερεργασίας του, νόμιμης υπερωριακής εργασίας του και επιτρεπόμενης απασχόλησής του σε ημέρα αργίας, αφού συνιστούν νόμιμα ανταλλάγματα εγκύρως παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού. Επομένως, και για τις αμοιβές αυτές τάσσεται από το άρθρο 655 του Α.Κ. κατά τα ανωτέρω δήλη ημέρα καταβολής, εις τρόπον ώστε με μόνη την πάροδο αυτής να καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος κατά το άρθρο 341 παρ. 1 του Α.Κ. και να οφείλει έκτοτε επί χρηματικού χρέους τόκους υπερημερίας κατά το άρθρο 345 εδάφ. α` του Α.Κ.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα  δήλη ημέρα καταβολής του μηνιαίου μισθού , είναι δυνατόν να συμφωνηθεί  στην ατομική σύμβαση εργασίας ,  ότι θα είναι παραδείγματος χάριν  η 15η ημέρα του επόμενου μήνα  από εκείνον που έχει παρασχεθεί εργασία, οπότε  οι αποδοχές  του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 , θα πρέπει να καταβάλλονται μέχρι την 15 η  Οκτωβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του >άρθρου  58 Ν.4635/30.10.2019«……. Επίσης, θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η πέραν των δύο (2) μηνών καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».

Με τις  υπουργικές  αποφάσεις  αριθμ.   >60201/Δ7.1422 (ΦΕΚ Β. 4997/31.12.2019) και την  >14675/469 (ΦΕΚ Β. 1378/14.4.2020),  κατηγοριοποιήθηκαν οι  διοικητικές  παραβάσεις και καθορίσθηκε το  ύψος προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Εν προκειμένω η  παραβίαση διατάξεων για τη μη καταβολή πάσης φύσεως δεδουλευμένων αποδοχών (που καθορίζονται από τον νόμο, ατομική συμφωνία, Σ.Σ.Ε, Δ.Α., έθιμο),   συμπεριλαμβάνεται στις παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα και επισύρει πρόστιμο 800,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Εξάλλου , σύμφωνα με το >άρθρο 28, του Ν.3996/2011 που καθορίζει το πλαίσιο επιβολής ποινικών κυρώσεων  « Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 3904/2010 (Α΄218),  την καταβολή δεδουλευμένων , την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

 Πότε  καταβάλλονται  τα Επιδόματα εορτών

Για τα επιδόματα δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ασχέτως του άρθρου 655 του Α.Κ., τάσσεται από το >άρθρο  10 της ΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση του >Ν. 1082/1980, επακριβώς καθορισμένη ημέρα καταβολής η 31η Δεκεμβρίου και η 30ή Απριλίου για τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα αντιστοίχως, η τελευταία δε ημέρα του ημερολογιακού έτους, η οποία και θεωρείται ως δήλη ημέρα, ώστε με μόνη την πάροδο της δήλης αυτής ημέρας να καθίσταται υπερήμερος ο εργοδότης και να επέρχονται οι ανωτέρω συνέπειες (ολομέλεια   > >ΑΠ 39/2002). Η μη καταβολή επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα συμπεριλαμβάνεται στις παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα και επισύρει πρόστιμο 800,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο ξέχωρα βεβαίως από ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις .

 Πότε  καταβάλλονται   οι αποδοχές αδείας και  το  επίδομα αδείας

Για  τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, ασχέτως του άρθρου 655 του Α.Κ., τάσσεται από το >άρθρο  4 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945,  και το άρθρο 1 παρ. 3 του ΝΔ 4547/1966) επακριβώς καθορισμένη ημέρα καταβολής η τελευταία  ημέρα του ημερολογιακού έτους, το αργότερο ή σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ο χρόνος λύσης, για την χορήγηση της άδειας και το επίδομα αδείας, η οποία και θεωρείται ως δήλη ημέρα, ώστε με μόνη την πάροδο της δήλης αυτής ημέρας να καθίσταται υπερήμερος ο εργοδότης και να επέρχονται οι ανωτέρω συνέπειες (ολ. > >ΑΠ 39/2002).  Συγκεκριμένα ,  στο Άρθρο 4 , παρ. 1 του ΑΝ 539/1945 ορίζεται ότι «1. Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήση την αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ’ έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικαιουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος. Η κατά τα ανωτέρω απαιτουμένη αίτησις σκοπεί μόνον εις τον προσδιορισμόν των χρονικών ορίων, εντός των οποίων υφίσταται υποχρέωσις δια την χορήγησιν της αδείας και δεν αποτελεί τυπικήν προϋπόθεσιν δια την υπό του μισθωτού, κατά τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, άσκησιν του εις άδειαν μετ’ αποδοχών δικαιώματος αυτού, του εργοδότου υποχρεουμένου όπως προ της λήξεως του ημερολογιακού έτους, παράσχη την άδειαν έστω και εάν δεν εζητήθη αύτη υπό του μισθωτού. (Το τελευταίο εδάφιο  της παραγράφου αυτής προστέθηκε με την  παρ. 15 άρθρο 3 του  Ν. 4504/1966)

Επίσης , στο  άρθρο 1 παρ. 3  του Ν.Δ.4547/66 (ΦΕΚ 192 Α’/24-9-1966) « Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων » ορίζεται ότι  «Αι αποδοχαί μετά του επιδόματος αδείας, προκαταβάλλονται εις τον μισθωτόν κατά την έναρξιν της αδείας».

Ειδικότερα, σε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας με οποιοδήποτε τρόπο, πριν ο μισθωτός λάβει την κανονική άδεια που του οφείλεται, ο μισθωτός αυτός δικαιούται να λάβει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας κατά το χρόνο λύσεως της σχέσεως εργασίας, που αποτελεί δήλη ημέρα πληρωμής, από την οποία και οφείλεται τόκος υπερημερίας. Συνεπώς δήλη ημέρα καταβολής  των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας στην περίπτωση λύσης  καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εργασιακής σχέσης, αποτελεί ο χρόνος λύσης αυτής και όχι το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου διακόπτεται η εργασιακή σχέση( Άρειος Πάγος 97/2009).

Η μη χορήγηση κανονικής άδειας συμπεριλαμβάνεται στις παραβάσεις ατομικού χαρακτήρα και επισύρει πρόστιμο 900,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Η  μη καταβολή επιδόματος και αναλογίας επιδόματος αδείας επισύρει πρόστιμο 900,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Επίσης η μη καταβολή πλήρων αποδοχών άδειας ή αναλογίας αυτών επισύρει πρόστιμο 900,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Τέλος η μη καταβολή πλήρους αποζημίωσης άδειας ή αναλογίας αυτής σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σχέσης ή σύμβασης εργασίας πριν από τη λήψη της άδειας ή παρέλευσης του ημερολογιακού έτους (απλής ή προσαυξημένης κατά 100% ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του εργοδότη) επισύρει πρόστιμο 900,00 € ανά θιγόμενο εργαζόμενο.

Πηγη: E-foroligia

 

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ & ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος                                                                              
Φιλοκώστας Ιωάννης                                                                    
.
Ο Γενικός Γραμματέας
Επιτροπίδης Μιχάλης

Αριστοτέλους 3  Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ. 544 53     Τηλ: 2310 943106  & 6983793454

E-mail: enosiestcafebar@gmail.com      Website: https://www.enosiestcafebar.gr/

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author