ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ: ΦΕΤΑ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΑΕΠΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ: ΦΕΤΑ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ-ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΑΕΠΙ

Θέμα: «Φέτα–τ ιμοκατάλογοι σε κώδικα Μπράιγ–ελαιόλαδο-ΑΕΠΙ»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΦΕΤΑ
Μετά από σύσκεψη στον ΕΦΕΤ σχετικά με τη χρησ ιμοποίηση λευκού τυριού
ως φέτα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα πρέπει να μην υπάρχει
σύγχυση στον καταναλωτή μεταξύ φέτας -προϊόν με Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και λευκού τυριού και να περ ιγράφετα ι
ευκρινώς στον κατάλογό σας η χρήση ε ίτε φέτας ως ΠΟΠ , ε ίτε η χρήση
λευκού τυριού.

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ

Επίσης θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με τη ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ Β΄
2983/30-8-2017) και το άρθρο 70 παρ . 1Β «Οι υπεύθυνο ι των
καταστημάτων οφε ίλουν να εξασφαλ ίζουν την πληροφόρηση ατόμων με
αναπηρ ία (Α.με.Α.) επ ί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου» , αυτό σημαίνει
ότι θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και
ένα κατάλογος στον κώδικα Μπράιγ (σύστημα γραφής και ανάγνωσης
τυφλών). Η παράβαση επιφέρει πρόστιμο 500 ευρώ.
Μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδας (Αθηνάς 17 ,
17673 Καλλιθέα , τηλ.: 210-9415 .222 φαξ .: 2109415 .271 , email:
info@fte.org.gr) προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο που μπορεί να
συνταχθεί ο τιμοκατάλογός σας σε κώδικα Μπράιγ.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
Επίσης πρέπει να σας επισημάνουμε ότι από 1 η
Ιανουαρ ίου 2018 σε κάθε
κατάστημα του Κλάδου το ελαιόλαδο το οποίο χρησιμοποιείται από τον
εκάστοτε πελάτη στο τραπέζ ι ως συμπλήρωμα (κατόπιν του σταδίου της
παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα) θα πρέπει να είναι σε σφραγ ισμένη
μη επαναγεμ ιζόμενη συσκευασ ία ή σε συσκευασ ία μ ιας χρήσης, η οποία
θα αναγράφει τις απαιτούμενες επισημάνσεις από τον παραγωγό , κα ι δεν θα
μπορε ί να επαναχρησ ιμοπο ιηθε ί από επόμενο πελάτη . (Εφόσον ζητηθεί
από άλλο πελάτη θα πρέπει να είναι σφραγισμένος ο περιέκτης) . Το
συγκεκριμένο σφραγ ισμένο ελα ιόλαδο μπορε ί να χρεώνεται στον
πελάτη, εφόσον το επιθυμείτε , και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να
αναγράφεται και στον τιμοκατάλογό σας.

 

ΑΕΠΙ
Επίσης στο θέμα της ΑΕΠΙ, να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ
Β’ 1767/17-5-2018 και σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού κας Λυδίας Κονιόρδου (Αριθμ . ΥΠΠΟΑ/Γρ .Υπ./4952),
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης με
την επωνυμία «ΑΕΠΙ-Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής
Ιδιοκτησίας ΑΕ» και με το διακριτικό τίτλο ΑΕΠΙ. Σύμφωνα με την ανάκληση
αυτή δεν θα πρέπει να καταβάλετε χρήματα στην ΑΕΠΙ μέχρι νεότερης
ενημέρωσής μας .

ΠΗΓΗ: ΠΟΕΣΕ

 

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ & ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Πρόεδρος Φιλοκώστας Ιωάννης 

Ο Γενικός Γραμματέας Επιτροπίδης Μιχάλης

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author