Ενημερωτική εγκύκλιος_ ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Ενημερωτική εγκύκλιος_ ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους

Ενημερωτική Εγκύκλιος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τον Ν.4764/20 (ΦΕΚΑ 256/23-12-20) σας ενημερώνουμε ότι:
Α) Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α & Νομικά τους Πρόσωπα (άρθρο 165)
AΡ. 165.
1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα,
που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021,

όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν
ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως
τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για
την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί
να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό
από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από
τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή
λόγω μη καταβολής τέλους.

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων
εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α ́ έως ε ́ της παρ. 1 του άρθρου
110 του ν. 4611/2019 (Α ́ 73).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα
φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις
από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ & ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος                                                                              
Φιλοκώστας Ιωάννης                                                                    
.
Ο Γενικός Γραμματέας
Επιτροπίδης Μιχάλης
Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author