Υποχρέωση Εργοδοτών & Μέτρα που ισχύουν για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους

σδωσ

Υποχρέωση Εργοδοτών & Μέτρα που ισχύουν για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/2021 (ΦΕΚ Β’ 4766/16-10-2021) «Εφαρμογή του
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο
εργασίας» η οποία αφορά:

Για τους εργαζόμενους στην εστίαση ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται, υπό
τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των δύο (2)
διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον δύο (2) ημερών, άλλως σαράντα οκτώ (48)
ωρών.

 1. Οι εργαζόμενοι, που εργάζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα ή δύο (2) ημέρες την
  εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο μία (1) ημέρα, υποχρεούνται,
  στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, υπό τους ίδιους όρους, μία (1) φορά
  την εβδομάδα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο
  εργασίας.
 2. Οι εργαζόμενοι, που εργάζονται δύο (2) φορές την εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατ’ ελάχιστο δύο (2) ημέρες, καθώς και αυτοί που εργάζονται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα και άνω υποχρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα.
 3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα καλούνται να παραστούν εκτάκτως στο χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

 

Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή οι ιδιωτικές κλινικές ή τα φαρμακεία ή οι ιδιώτες
ιατροί ή οι δημόσιες δομές, όπου κατά περίπτωση διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (PCR, rapid test) υποχρεούνται να καταχωρίζουν στο
ΗΔΙΚΑ, αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου και το αργότερο εντός
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια του ελέγχου, τα στοιχεία ταυτοποίησης των
φυσικών προσώπων που ελέγχθηκαν, το είδος του ελέγχου και τα αποτελέσματα του ελέγχου
(θετικό ή αρνητικό).
Το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διαλειτουργεί με το
Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και με το Εθνικό Μητρώο
Ασθενών από COVID-19 που τηρεί η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί το ιστορικό
εμβολιασθέντων και νοσησάντων εργαζομένων, καθώς και το ιστορικό των διαγνωστικών
ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των εργαζόμενων του άρθρου 1.
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ανωτέρω ιστορικό, μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»,
προκειμένου να προβαίνει σε έλεγχο και οριστικοποίησή του, με την υποβολή, μέσω του
ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση
Επιχειρήσεων – Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και
μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19»,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος (βλ. ΦΕΚ).

Στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 εμφανίζονται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των
ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα της
εβδομάδας αναφοράς.

Η προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά έως 29/10  (και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς) και στη συνέχεια κάθε εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εβδομάδα που προηγήθηκε.

Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει για κάθε υπάλληλο:

α) Τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που υποχρεούται
να έχει διενεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς,

β) τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας ενός (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση,
διαγνωστικών ελέγχων, εφόσον αυτοί συντρέχουν κατά την εβδομάδα αναφοράς, και

γ) εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της «Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού
ελέγχου κορωνοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω καθυστέρησης δήλωσης
του αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, για έναν
(1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικούς ελέγχους και εξ αυτού του λόγου ο
εργαζόμενος έχει επιδείξει βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη
ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, κατά την εβδομάδα αναφοράς.

( Για περισσότερες πληροφορίες στους λογιστές )

Επισυνάπτεται η σχετική ΚΥΑΣυνεργάτες:


 

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ(Αίτηση Μέλους) ΔΩΡΕΑΝ κάνοντάς μας πιο ισχυρούς για να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας.

 

                      Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

Αριστοτέλους 3  Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ. 544 53     Τηλ: 2310 943106  & 6983793454

 E-mail: enosiestcafebar@gmail.com      Website: https://www.enosiestcafebar.gr/

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author