ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ 72 ΔΟΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

72 ΔΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ 72 ΔΟΣΕΙΣ και ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΣΕΒΕΕ

Α) Ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων
σε 72 δόσεις.
Β) Αντικατάσταση παλαιών ταμειακών μηχανών
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από συνεχείς οχλήσεις της ΓΣΕΒΕΕ προς τη κυβέρνηση για θέματα που δημιουργούν σοβαρές δυσκολίες στην
δραστηριότητα των επιχειρήσεων παραθέτουμε σχετική ενημερωτική εγκύκλιο για πρόσφατες ρυθμίσεις που
θεσμοθετήθηκαν και δημιουργούν ένα καλύτερο πλαίσιο σχετικά με: α) τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην ΟΑΕΕ που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και β) τον
εξορθολογισμό των προστίμων για την αντικατάσταση των παλαιών ταμειακών μηχανών.

Α) Ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων σε 72 δόσεις.

Με την εγκύκλιο 61/2021 του e-EΦΚΑ ενεργοποιείται το άρθρο 67 του Ν. 4821/2021 με το οποίο τροποποιήθηκε το
άρθρο 32 του Ν. 4756/2020.
Σύμφωνα με τα ως άνω προβλέπεται η ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών, ελευθέρων
επαγγελματιών , αυτοαπασχολούμενων σε 72 δόσεις.
1. Ποιους αφορά
 Εργοδότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους όπου βάσει ΚΑΔ ανήκαν είτε στις κατηγορίες
των δραστηριοτήτων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, είτε στις πληττόμενες επιχειρήσεις
και έχουν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές που έχουν διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ.
 Δεν αφορά δηλαδή ρυθμισμένες οφειλές ή οφειλές που ανεστάλη η καταβολή τους και ως εκ τούτου δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες (δεν έχουν δηλαδή διαβιβαστεί στο ΚΕΑΟ). Για τις οφειλές που τελούν σε αναστολή
είσπραξης μέχρι 31.12.2021 προϋπόθεση για να ενταχτούν στη ρύθμιση είναι να καταστούν ληξιπρόθεσμες και
να διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο.

 Εξαίρεση αποτελούν οι οφειλές που έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση αποκλειστικά και μόνο εργοδοτών,
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών που βάσει ΚΑΔ ανήκαν στις δραστηριότητες που
ανέστειλαν τη λειτουργία τους με κρατική εντολή. Οι προαναφερόμενοι μπορούν να εντάξουν την ρυθμισμένη
με βάση την πάγια ρύθμιση οφειλής τους στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων.
2. Ποιο διάστημα οφειλών μπορεί να ρυθμιστεί
 Η ρύθμιση αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Φεβρουάριο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021,
με την προϋπόθεση όπως προαναφέρθηκε να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και να έχουν διαβιβαστεί στο
Κ.Ε.Α.Ο..
3. Πως ρυθμίζονται οι οφειλές
 Κατά την ημερομηνία υπαγωγής κεφαλαιοποιείται η βασική οφειλή (αφαιρούνται δηλαδή οι περαιτέρω
επιβαρύνσεις πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν
καταλογιστεί μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής).
 Από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 2,5%.
 Κατ’ εξαίρεση, εάν οι ανωτέρω οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και 36 μηνιαίων δόσεων δεν
επιβαρύνονται με το προαναφερόμενο επιτόκιο.
 Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
50€.
 Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των
ρυθμισμένων οφειλών, χωρίς την επιβάρυνση επιτοκίου.
4. Υποβολή αίτησης υπαγωγής
 Η αίτηση υπαγωγής γίνεται μέχρι τις 31/01/2022 στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο..
 Η υπαγωγή στην ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της 1ης δόσης και συγκεκριμένα μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της αίτησης υπαγωγής (πχ ένα κάποιος κάνει αίτηση υπαγωγής στις
17/12/2021 θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη δόση μέχρι τις 31/12/2021 ημέρα Παρασκευή άρα και η
τελευταία εργάσιμη του μήνα. Αντίστοιχα έάν κάποιος κάνει αίτηση υπαγωγής στις 31/1/2022 ημέρα Δευτέρα
θα πρέπει την ίδια μέρα να καταβάλει και την πρώτη δόση).
 Την τελευταία εργάσιμη κάθε επόμενου μήνα από την μήνα της αίτησης υπαγωγής καταβάλλονται οι
υπόλοιπες μηνιαίες δόσεις.
 Στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες ή σε όσους εγγραφούν (πιστοποιηθούν) ως χρήστες στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες προς Οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους μέσω διαδικτύου. Για
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η αίτηση, θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. και μέσω
ηλεκτρονικής εφαρμογής εξυπηρέτησης πολιτών στον ιστότοπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
5. Ευεργετήματα από τη ρύθμιση
Για όσους υπαχθούν στην ρύθμιση προβλέπεται:
 Αναστολή ή/και αναβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Ενδεχόμενα ποσά από κατασχέσεις εις χείρας
τρίτων που έχουν ήδη αποδοθεί λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη των δόσεων της ρύθμισης.

 Αναστολή ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 καθώς αναστολή της
παραγραφής του ποινικού αδικήματος κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του
Ποινικού Κώδικα.
 Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται και δεν
συμπληρώνεται πριν παρέλθει 1 έτος από τη λήξη της ρύθμισης.
 Χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.
 Στις επιχειρήσεις της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου. Προϋπόθεση συνιστά η μη ύπαρξη τρεχουσών ή
ληξιπρόθεσμων οφειλών για το συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με το ύψος της οφειλής.
6. Απώλεια ρύθμισης
 Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν 2 μηνιαίες δόσεις.
 Η απώλεια της ρύθμισης συνεπάγεται:
o την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
o τη μετατροπή ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων τόκων,
πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων,
o την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέσα.

 

Β) Αντικατάσταση παλαιών ταμειακών μηχανών

Σχετικά με το ζήτημα της αντικατάστασης παλαιών ταμειακών μηχανών και τα εξοντωτικά πρόστιμα που
προβλέπονταν λόγω απώλειας ΦΗΜ έγινε σχετική τροποποίηση. Συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 90 του
Ν.4821/2021 δεν προβλέπεται πρόστιμο για την αντικατάσταση παλαιών ταμειακών μηχανών εφόσον πριν την
έκδοση εντολής επιτόπιου ελέγχου έχει δηλωθεί η απώλεια της (ΦΗΜ).

( Ρωτήστε τους λογιστές σας )

______________

Συνεργάτες:


 

ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ(Αίτηση Μέλους) ΔΩΡΕΑΝ κάνοντάς μας πιο ισχυρούς για να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας.

 

                      Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

Αριστοτέλους 3  Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ. 544 53     Τηλ: 2310 943106  & 6983793454

 E-mail: enosiestcafebar@gmail.com      Website: https://www.enosiestcafebar.gr/

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author