ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

espa2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

espa2007-2013

Η ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ σύμφωνα με την από 25/02/2011 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

espa2007-2013

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Της ΕΝΩΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

01/03/2011

Η ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ σύμφωνα με την από 25/02/2011 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης», με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).
Αναθέτουσα Αρχή : ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ – ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Διεύθυνση: Μαντινείας 67, Θεσσαλονίκη Tηλ.: 2310 423.432 ~ Fax: 2310 423.382)
To έργο «Σύνταξη κλαδικού σχεδίου διαρθρωτικής προσαρμογής μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης» περιλαμβάνει τα εξής:

    Τη σύνταξη του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Αρχικού και Επικαιροποιημένου)
Την εξεύρεση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην  Πρόσκληση Β του συγκεκριμένου Προγράμματος για την υποβολή  του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),
Την ομαδοποίηση των απασχολούμενων στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
Τη σύνταξη επικαιροποιημένων Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των επιχειρήσεων που θα υπαχθούν ως Δικαιούχοι στην Πρόσκληση Β’.
Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.
Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου της σχετικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα έξι  χιλιάδων ευρώ (56.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ο οποίος θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο  και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

Για την παραλαβή τεύχους προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 2310 423.432, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 13:00.
Οι προσφορές κατατίθενται στο γενικό πρωτόκολλο της ΕΝΩΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ – ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  μέχρι και τις 16/3/2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την  18/03/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ – ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  από την αρμόδια Επιτροπή του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παναγιώτης Γκόφας

 

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author