ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για Ενέργειες Ενημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων
στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση
της Πράξης
“Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης”

10/03/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 227/7-1-2013

Η Ένωση Εστιατόρων – Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης
Έχοντας υπόψη:

 • το σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Διαδικασία 01 (Δ. 01) για τη Διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεσης συμβάσεων όπως αυτή διέπεται από  το Π.Δ. 60/07  (ΦΕΚ 64 Α/16-3-2007) και το  Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/2007)
 • την υπ’ αριθμ. 2.13471/4.1967/5-06-2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013
 • το άρθρο 16 (γ) του Καταστατικού της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», με Συντονιστή Εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»,  Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».
Σκοπός του Έργου είναι η αύξηση της απασχόλησης, με την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών κλάδων απασχόλησης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την προώθηση ίσων ευκαιριών, την άρση των συνθηκών κοινωνικού αποκλεισμού και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ανέργων ΕΚΟ.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ένωση Εστιατόρων Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης ως εταίρος της Α.Σ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Επικοινωνιακού Σχεδίου της Πράξης και ειδικότερα όσον αφορά στις ενέργειες Ενημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων πρόκειται να προχωρήσει σε ανάθεση του έργου για το «Σχεδιασμό, Δημιουργία Δελτίου Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter για επιχειρήσεις».

Στόχος των ενεργειών Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Τοπικών Επιχειρήσεων είναι η ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου, με στόχο τη προώθηση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Παράλληλα, αντικείμενο της προσέγγισης και πληροφόρησης των επιχειρήσεων θα αποτελέσει η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση τους στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για την προώθηση της συμμετοχής του επιχειρηματικού κόσμου σε πρωτοβουλίες εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αλλά και γενικότερα σε δράσεις και συνέργιες κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο για τη συγκράτηση της τοπικής κοινωνικής συνοχής των περιοχών που συμμετέχουν στο Σχέδιο.
Συγκεκριμένα οι ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας (Π&Δ) στο πλαίσιο της Πράξης στοχεύουν  τόσο στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων μερών ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες που δημιουργεί η Πράξη «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες» όσο και στην αύξηση του κύρους και της διαφάνειας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους.
Οι ειδικότεροι στόχοι του επικοινωνιακού προγράμματος  στα πλαίσια των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» περιλαμβάνουν :

 • Τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή ενημέρωση και ως εκ τούτου συμμετοχή ωφελουμένων οι οποίοι προέρχονται κυρίως από ομάδες που βρίσκονται σε κοινωνικό αποκλεισμό ή απειλούνται από αυτόν και που βασικό αίτιο της κατάστασής τους είναι η αδυναμία επικοινωνίας και ενημέρωσης λόγω πχ. χαμηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, κοινωνικού ρατσισμού κλπ.
 • Τη γνωστοποίηση της Πράξης και την πληροφόρηση γύρω από τις βασικές παραμέτρους  και τους στόχους της.
 • Τη διευκόλυνση της αποδοχής και υποστήριξής της.
 • Την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της τοπικής οικονομίας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας με απώτερο στόχο την ενεργό συμμετοχή τους στην Πράξη.
 • Την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Την διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην πληροφορία.
 • Την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής συνέργειας των δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης.
 • Την προβολή των θετικών συνεπειών  από την επιτυχή υλοποίηση της Πράξης στην αναπτυξιακή προσπάθεια της περιοχής και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του κάθε Σχεδίου.
 • Την ισότιμη προβολή της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΚΤ στην υλοποίηση της Δράσης ως μέρος του ευρύτερου σχεδίου για την πραγματική σύγκλιση, την περιφερειακή  ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή στις χώρες–μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα ως άνω η Ένωση Εστιατόρων Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προβολή του έργου και την ενημέρωση των επιχειρήσεων  των περιοχών παρέμβασης της Δράσης.
Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α. Ενέργειες Ενημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης Επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Σχεδιασμού, Δημιουργίας Δελτίου Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter

Α/α

Είδος

Ποιότητα

Ποσότητα

1

Layout Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter

Σχεδιασμός – Δημιουργία Layout Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter

1

2

Δελτία Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter

Δημιουργία 4 Δελτίων Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter σε επιχειρήσεις 4 εκδόσεις – 1 ανά πεντάμηνο (3/2013-6/2014)  

4

Ειδικότερα η αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου περιγράφεται στον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του «έργου» ορίζεται στο ποσό των 1.486,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23% και λοιπών κρατήσεων (αγγελιόσημο, κ.λ.π.).
Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την παραλαβή των παραδοτέων και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος μετά την ανάληψη του έργου θα πρέπει να παρουσιάσει τουλάχιστον τρεις (3) αισθητικές προσεγγίσεις εκ των οποίων η επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής θα επιλέξει την μία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη αποστολή τους.

<π>5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/05/2014.

6. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τη συμφερότερη οικονομική προσφορά, με βάση τους παρακάτω συντελεστές:
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (1,2, 3 και 4)            : 20%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (5)        : 20%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (6) : 60%

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους το αργότερο έως την 18/03/2013 και ώρα 14.30, στην έδρα της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ που είναι: η Ένωση Εστιατόρων Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης
Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω:
1. ΕΛΤΑ.
2. Εταιρειών Ταχυμεταφορών.
Όσες προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν
στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν
λαμβάνεται υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στα γραφεία της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης» έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στην ιστοσελίδα της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 09:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες, στο τηλέφωνο 2310423432.

Για την Ένωση Εστιατόρων Ψητοπωλών     Νομού Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. Σχεδίαση και Παραγωγή newsletter

Παραγωγή newsletterτο οποίο  θα παρέχει γενικές πληροφορίες για το έργο και πιο συγκεκριμένα:

 • Πληροφορίες για την Πράξη “Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης
 • Ανατολικής Θεσσαλονίκης” και τους στόχους του
 • Πληροφορίες για τις δράσεις του έργου
 • Πληροφορίες για τους δυνητικά ωφελούμενους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής
 • Παρουσίαση των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Ειδικότερα το newsletter θα περιέχει:

 • Πληροφορίες για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Πληροφορίες για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Πληροφορίες για το mentoring εργοδοτών και για τις δράσεις του έργου που αφορούν στην πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη εργοδοτών – επιχειρήσεων
 • Ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα για επιχειρήσεις
 • Τα Νέα του Σχεδίου Δράσης
 • Άρθρα

Η παράδοση των κειμένων αποτελεί  υποχρέωση της Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης.
Προδιαγραφές: Σχεδιασμός – Δημιουργία Δελτίου Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter
Διαστάσεις: πλάτος: 600px, ύψος: unlimited
Το newsletter θα σχεδιαστεί σε δίστηλο table. Να μην υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των tables που θα χρησιμοποιηθούν μέσα στο newsletter αρκεί να είναι μέσα στο όριο των 600px. Επίσης να μην υπάρχει περιορισμός στα Links που μπορούν να ενσωματωθούν στο newsletter και τα οποία να μπορούν να ενσωματωθούν και σε εικόνα αλλά και σε κείμενο.
Σε περίπτωση που θα πρέπει να ενσωματωθεί στο footer του newsletter δυνατότητα απεγγραφής από τη mailing list αυτό θα αποσταλεί σε μορφή κώδικα από το διαχειριστή του site ώστε να ενσωματωθεί στο newsletter. Το μέγιστο προτεινόμενο μέγεθος του αρχείου να είναι τα 3,5 MB.
Το παραπάνω ηλεκτρονικό δελτίο θα παραδοθεί  στην  Ένωση Εστιατόρων Ψητοπωλών Νομού Θεσσαλονίκης με μορφή  «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης και θα χρησιμοποιηθούν απαραίτητα τα στοιχεία της ταυτότητας του έργου.

Κανόνες Προβολής και Δημοσιότητας Προωθητικού έντυπου υλικού
Σε όλο το προωθητικό υλικό (έντυπα, αφίσες, newsletters κλπ.) θα πρέπει απαραίτητα να εμφανίζονται τα παρακάτω:

 • Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαίσιου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013
 • Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 • Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ)
 • Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
 • Λογότυπο της Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
%
ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ

Συνολική τιμή προσφοράς στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας

1

Layout Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter

1

1.486,00

23

1.827,78

1.827,78

2

Δελτία Ηλεκτρονικής Ενημερωτικής Έκδοσης Newsletter

4

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author