ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Δημοτικό Καφέ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Με τον ν.4795/17.4.2021 (ΦΕΚ.Α.62/17.4.2021) και συγκεκριμένα με το άρθρο 49
προβλέπονται τα ακόλουθα.

«1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων,
λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή
δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252
του ν. 3463/2006 (Α ́ 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, οι
οποίες έληγαν από 1.1.2021 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος,
παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς
δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών
από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης
της μίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186
του ν. 3463/2006.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που
ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού.

3. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης
κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λήγουν
στις 30.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης
του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 30.6.2021».
Συνεπώς, με την παρ.1 παρέχεται λόγω των συνθηκών στους μισθωτές (ενοικιαστές)
δημοτικών ακινήτων το δικαίωμα να παρατείνουν μονομερώς τη διάρκεια της μίσθωσης
τους.

Ειδικότερα, οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος είναι οι ακόλουθες.
1. Δημοτικό Ακίνητο, δηλαδή ακίνητο, το οποίο ανήκει στην περιουσία του Δήμου, ως
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.). Με δεδομένο όμως ότι ακολουθεί
εξειδίκευση και προσδιορισμός των εκμισθωτών (δήμος ή ν.π.δ.δ. αυτού ή δημοτική
επιχείρηση αυτού), συνάγεται ότι το μισθωμένο ακίνητο είναι δυνατό να ανήκει όχι μόνο
στο Δήμο, αλλά και σε κάποιο από τα παραπάνω ν.π. αυτού, δηλαδή σε ν.π.δ.δ. (π.χ.
Πολιτιστικός Οργανισμός, Αθλητικός Οργανισμός, Βιβλιοθήκη, Σχολικές Επιτροπές) ή σε
επιχείρηση αποκλειστικά του Δήμου (π.χ. Περιβάλλοντος, Πολιτισμού), το οποίο να
εκμισθώνει το ακίνητο. Σημειώνεται ότι στον όρο επιχείρηση ΟΤΑ περιλαμβάνονται οι
δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις και οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες των δήμων
(ΚΔΚ.252). Σημειώνεται επίσης ότι στη ρύθμιση δεν υπάγονται ακίνητα που τυχόν
ανήκουν στην περιουσία άλλων ν.π. του Δήμου, πέραν των ανωτέρω (δήμος, νπδδ αυτού
και επιχείρηση αυτού). Ομοίως, δεν υπάγονται ακίνητα ιδιοκτησίας ΟΤΑ β ́ βαθμού
(Περιφέρειες) και των ν.π. αυτών.

2. Ο μισθωτής (ενοικιαστής) να είναι επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, προσωπική ή
κεφαλαιουχική.

3. Η μίσθωση να έχει λήξει με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο στο
διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 17η Απριλίου 2021. Συνεπώς, στη
ρύθμιση δεν υπάγονται μισθώσεις που έληξαν έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020 ή θα
λήξουν από την 18η Απριλίου και έπειτα. Είναι σαφές λοιπόν ότι περιλαμβάνονται και οι
εντός του άνω διαστήματος (1.1.-17.4.2021) περιπτώσεις αποχώρησης του μισθωτή από
το ακίνητο, ο οποίος πλέον μπορεί να επανεγκατασταθεί. Ο νόμος δεν ρυθμίζει την
περίπτωση που εν τω μεταξύ εγκαταστάθηκε άλλος μισθωτής.

Καμία άλλη προϋπόθεση δεν τίθεται από το νόμο.

Εφόσον λοιπόν πληρούνται οι ανωτέρω, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη
μίσθωση για δύο (2) έτη, από τον χρόνο λήξης της, εάν η μίσθωση έληξε στο διάστημα
από 1.1.2021 έως 17.4.2021.

Είναι σαφές ότι αφού η παράταση είναι διετής, δεν είναι και υποχρεωτικά διετής, αλλά μπορεί να είναι και μικρότερης διάρκειας, κατά το επιχείρημα ότι αφού επιτρέπεται το μείζον δεν μπορεί να αποκλείεται το έλασσον αυτού.
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί μόνον εφάπαξ και αποκλειστικά έως την 17
Οκτωβρίου 2021.

Η άσκηση του δικαιώματος προτιμητέον είναι να γίνει για λόγους
ασφάλειας δικαίου με επίδοση εξώδικης δήλωσης παράτασης προς τον εκμισθωτή –
ιδιοκτήτη (δήμο, νπδδ, επιχείρηση).

Το μίσθωμα (ενοίκιο) θα αποφασιστεί από τριμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από
δύο δημοτικούς συμβούλους και ένα μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του οικείου δήμου.

Κατά την παρ.2 του αρθρου όλα τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για
μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού.


Διαφήμιση:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πατήστε στην εικόνα να δείτε την προσφορά


ΕΝΩΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ ΨΗΤΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ(Αίτηση Μέλους) ΔΩΡΕΑΝ κάνοντάς μας πιο ισχυρούς για να παλεύουμε για τα δικαιώματά μας.

 

                      Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

Αριστοτέλους 3  Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ. 544 53     Τηλ: 2310 943106  & 6983793454

 E-mail: enosiestcafebar@gmail.com      Website: https://www.enosiestcafebar.gr/

Spread the love
/ Χωρίς κατηγορία

About the Author